menu

Tədris vəsaitləri

Tar

”Orfey və Evredika” operasından Melodiya

”Leyli və Məcnun” operasından IV pərdədən Qızların xoru

”Karmen” operasından Antrakt

”İvan Susanin” operasından Vals

”Görüş” kino filmindən Vals

”Nişanlı qız” musiqili komediyasından Fasilə marşı

”Karmen” operasında Üvertura

”Gülşən” baletindən Adajio

”Arşın mal alan” musiqili komediyasından Əsgərin şadlığı